Nhận định 06.08: Có nên Mua Vàng? kỳ vọng gì với Bảng lương phi nông nghiệp?