Bất động sản: Thông tư 16 - Tác động không quá nghiêm trọng tới hầu hết các doanh nghiệp khuyến nghị

Nguồn: HSC

Thông tư 16 - Tác động không quá nghiêm trọng tới hầu hết các doanh nghiệp khuyến nghị

 

Tóm tắt

Thông tư 16, có hiệu lực từ ngày 15/1/2022 và là môt phần kế hoạch kiểm soát dòng chảy tín dụng của NHNN vào nền kinh tế, sẽ thắt chặt điều kiện xung quanh việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Lĩnh vực BĐS, những đối tượng phát hành với giá trị lớn nhất và có tỷ lệ đòn bẩy cao, sẽ chịu tác động nhiều nhất. Mặc dù vậy, tác động tới những doanh nghiệp nhỏ và không niêm yết sẽ nghiêm trọng hơn.

Với những quy định mới này, nhiều doanh nghiệp sẽ cần tập trung đa dạng nguồn vốn, minh bạch mục đích phát hành và cải thiện tình hình quản trị doanh nghiệp.

HSC dự báo NLG, CTD, KDH, VRE sẽ chịu tác động tối thiểu nhờ tình hình tài chính lành mạnh. Ngược lại, CII và NVL sẽ chịu tác động nặng hơn.

Mảng BĐS sẽ chịu tác động mạnh nhất

Thông tư 16, có hiệu lực từ 15/1/2022, sẽ thắt chặt quy định về phát hành TPDN. Theo chúng tôi, lĩnh vực BĐS sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất với tỷ trọng 40% tổng giá trị trái phiếu phát hành trong 9 tháng đầu năm 2021.

Tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ không được phép mua TPDN được phát hành với mục đích tái cấu trúc nợ, tăng vốn lưu động, góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Đây là những mục đích phát hành TPDN thông thường của các doanh nghiệp phát triển BĐS, chúng tôi dự báo thông tư này sẽ tác động tới hoạt động kinh doanh và đầu tư của các công ty BĐS theo một mức độ nào đó.

Các công ty nhỏ và không niêm yết sẽ chịu ảnh hưởng nặng hơn

Mặc dù có thể nắm được tác động tiềm tàng của Thông tư 16 đối với toàn thị trường, nhưng mức độ ảnh hưởng tới mỗi công ty sẽ khác nhau. Các công ty có tình hình tài chính lành mạnh, khả năng đa dạng hóa các nguồn vốn và có thể huy động vốn quốc tế sẽ ít bị ảnh hưởng hơn trong khi các công ty có cơ cấu nợ cao và/hoặc tỷ trọng TPDN cao, đặc biệt là trái phiếu phát hành cho các TCTD, sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chúng tôi dự báo các công ty BĐS nhỏ và chưa niêm yết sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức nhất.

Tác động của Thông tư 16 tới các cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị

Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ đánh giá tác động của Thông tư 16 tới các công ty BĐS chúng tôi khuyến nghị bằng cách phân tích tình hình tài chính, tỷ lệ nợ, tỷ trọng TPDN/tổng nợ và giá trị TPDN phát hành cho các TCTD.

Chúng tôi cho rằng VHM, NLG, VRE, KDH, CRE, REE, VGC, PHR và CTD sẽ bị ảnh hưởng nhẹ nhờ tình hình tài chính lành mạnh và không liên quan nhiều tới các TCTD. Tuy nhiên, DXG và VIC sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ vừa phải trong khi CII và NVL sẽ chịu tác động đáng kể do tỷ lệ đòn bẩy cao, cơ cấu tài chính kết hợp nợ lớn và liên quan nhiều tới các TCTD.

Zalo Finashark