CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): KQKD Q1/2023 vượt kỳ vọng nhờ thanh lý cây

    Nguồn: HSC

KQKD Q1/2023 vượt kỳ vọng nhờ thanh lý cây
 

DPR

 

Tóm tắt

  • Lợi nhuận thuần Q1/2023 tăng 46% đạt 55 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với dự báo của HSC là 35 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu thanh lý cây cao su cao hơn kỳ vọng.
  • Doanh thu thuần giảm 12% còn 180 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu cao su giảm 20,8% (vì giá bán bình quân giảm).
  • HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu 61.000đ.

Sự kiện: Công bố KQKD Q1/2023

DPR đã công bố KQKD Q1/2023 với lợi nhuận thuần đạt 55 tỷ đồng (tăng 46% so với cùng kỳ) và doanh thu thuần đạt 180 tỷ đồng (giảm 12% so với cùng kỳ). Lợi nhuận thuần Q1/2023 cao hơn dự báo của HSC (25 tỷ đồng), chủ yếu nhờ lợi nhuận từ thanh lý cây trong kỳ cao hơn kỳ vọng. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận thuần thực hiện trong Q1/2023 của DPR lần lượt bằng 15,7% và 21,7% dự báo của HSC cho cả năm 2023.

Doanh thu cao su giảm 20,8% vì giá bán bình quân giảm

Doanh thu cao su Q1/2023 giảm 20,8% so với cùng kỳ xuống 117 tỷ đồng, chủ yếu vì giá bán bình quân giảm. HSC ước tính giá bán bình quân Q1/2023 đã giảm 18% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp mảng cao su đạt 16 tỷ đồng, giảm 55,8% so với cùng kỳ và chỉ đóng góp 23% vào tổng lợi nhuận gộp Q1/2023.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp mảng cao su giảm còn 13,6% từ 24,3% trong Q1/2022.

Doanh thu thanh lý cây cao su tăng mạnh

Doanh thu thanh lý cây cao su đạt 48,6 tỷ đồng (tăng 5 lần so với cùng kỳ) so với 8,6 tỷ đồng ghi nhận trong Q1/2022, theo đó lợi nhuận gộp đạt 44,3 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 44 tỷ đồng (tăng 5 lần so với cùng kỳ) và đóng góp 64,6% vào tổng lợi nhuận gộp Q1/2023. Tỷ suất lợi nhuận gộp hoạt động thanh lý cây cao su đạt 91,1%; giảm nhẹ so với 92,4% trong Q1/2022.

Mặc dù đóng góp đáng kể vào lợi nhuận trong Q1/2023, doanh thu thanh lý cây cao su thường biến động mạnh và không đều giữa các quý.

Các khoản mục khác trên BCTC

Lợi nhuận tài chính đã đóng góp vào lợi nhuận chung của DPR. Lợi nhuận tài chính đạt 21 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi, cho vay tăng 72% so với cùng kỳ đạt 23 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng & quản lý giảm 21% so với cùng kỳ xuống còn 17 tỷ đồng, giảm mạnh hơn so với mức giảm 12% của doanh thu. Theo đó, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm còn 9,6% từ 10,7% trong Q1/2022.

Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng và giá mục tiêu

HSC duy trì khuyến nghị tăng trưởng và giá mục tiêu 61.000đ dựa trên triển vọng vững chắc của mảng cao su trong năm 2023. Chúng tôi duy trì dự báo cho năm 2023 với doanh thu thuần đạt 1.148 tỷ đồng (giảm 6%) và lợi nhuận thuần đạt 253 tỷ đồng (tăng trưởng 5%).