CTCP Xây dựng Coteccons (CTD): Biên LN gộp cải thiện, nhưng dự phòng ảnh hưởng đến lợi nhuận

Nguồn: VCSC

Biên LN gộp cải thiện, nhưng dự phòng ảnh hưởng đến lợi nhuận

 

CTD

 

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) báo cáo doanh thu quý 4/2022 đạt 6,2 nghìn tỷ đồng (+115% YoY so với mức cơ sở thấp của năm 2021 & +100% so với quý trước - QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 19 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 63 tỷ đồng trong quý 4/2021 và lỗ ròng 4 tỷ đồng trong quý 3/2022.

Chúng tôi cho rằng doanh thu và biên lợi nhuận gộp cải thiện QoQ của CTD là nhờ công ty có thể ghi nhận thu nhập từ backlog hoàn thành trong quý 4/2022. Biên LN gộp của CTD đã cải thiện QoQ đạt 2,8% trong quý 4/2022 từ mức 1,1% trong quý 3/2022.

Tuy nhiên, CTD ghi nhận 89 tỷ đồng chi phí dự phòng ròng trong quý 4/2022 trong khoản mục chi phí bán hàng & hành chính (SG&A) so với 239 tỷ đồng trong quý 2/2022 và 42 tỷ đồng trong quý 3/2022. Khoản dự phòng này dẫn đến khoản lỗ HĐKD trong quý 4/2022 cho CTD, mặc dù doanh thu và biên LN gộp phục hồi. Tính chung cả năm 2022, CTD đã trích lập 370 tỷ đồng chi phí dự phòng ròng, tương ứng với số dư dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi là 996 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Trong năm 2022, doanh thu của CTD đạt 14,5 nghìn tỷ đồng (+60% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 21 tỷ đồng (-14% YoY).

Do LNST sau lợi ích CĐTS cả năm 2022 của CTD cao hơn dự báo của chúng tôi, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh tăng dự báo của chúng tôi như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất, ngày 30/11/2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.