CTCP Xây dựng Coteccons (CTD): Kế hoạch năm 2023 tham vọng; Lợi nhuận quý 1/2023 khiêm tốn

Nguồn: VCSC

Kế hoạch năm 2023 tham vọng; Lợi nhuận quý 1/2023 khiêm tốn

 

CTD

 

  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) tại TP. HCM vào ngày 25/04.
  • Cổ đông thông qua kế hoạch LNST 2023 là 233 tỷ đồng so với LNST thực hiện là 21 tỷ đồng trong năm 2022. Dự báo LNST 2023 của CTD cao hơn dự báo của chúng tôi là 204 tỷ đồng.
  • CTD báo cáo LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2023 là 22 tỷ đồng (-24% YoY & +17% so với quý trước - QoQ) - phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Cổ đông thông qua 1) việc không chia cổ tức năm 2022 (phù hợp với dự báo của chúng tôi), 2) nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của công ty từ mức hiện tại là 49%, 2) phương án tăng vốn cho công ty con Unicons, 3) kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 3:1 vào năm 2023 (3 cổ phiếu hiện hữu nhận được một cổ phiếu bổ sung), 4) chương trình ESOP năm 2023 sử dụng cổ phiếu quỹ hiện có và chương trình ESOP 5 năm, và 5) thù lao của ban lãnh đạo.

Kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn năm trong 2023 khi chi phí nguyên vật liệu và chi phí dự phòng cao. CTD đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 16,2 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và LNST đạt 233 tỷ đồng so với mức 21 tỷ đồng vào năm 2022. Dự báo doanh thu và LNST năm 2023 của CTD cao hơn so với dự báo của chúng tôi, lần lượt là 14,4 nghìn tỷ đồng (-1% YoY) và 204 tỷ đồng. Xem thêm các dự báo chi tiết của chúng tôi trong Báo cáo cập nhật ngày 17/04/2023. 

Quý 1/2023 ghi nhận khoản lỗ HĐKD (EBIT) trong khi thu nhập tài chính hỗ trợ thu nhập ròng - phù hợp với dự báo của chúng tôi. CTD báo cáo doanh thu quý 1/2023 đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (+64% YoY & -50% QoQ) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 22 tỷ đồng (-24% YoY & +17% QoQ). Kết quả HĐKD của CTD vẫn ở mức thấp trong quý 1/2023 khi biên lợi nhuận gộp giảm từ 3,5% trong quý 1/2022 và 2,8% trong quý 4/2022 xuống 1,8% trong quý 1/2023. Mặt khác, chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm từ 4,6% trong quý 1/2022 và 2,9% trong quý 4/2022 xuống 2,5% trong quý 1/2023, một phần là do CTD trích lập dự phòng thấp trong quý 1/2023. Tuy nhiên, EBIT của CTD vẫn âm trong quý 1/2023. Tóm tắt KQKD quý 1/2023 của CTD được trình bày ở trang tiếp theo.

Cổ đông thông qua phát hành ESOP 2023 và chương trình ESOP 5 năm. Chương trình ESOP 2023 bao gồm 1,27 triệu cổ phiếu (tương đương 1,6% số cổ phiếu hiện hữu; sử dụng số cổ phiếu. quỹ hiện có của CTD là 4,97 triệu cổ phiếu) với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Những cổ phiếu này sẽ có thời gian hạn chế giao dịch là 1 năm. Đối với chương trình ESOP 5 năm, CTD dự kiến phát hành tối đa 12,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong vòng 5 năm (tương đương 2,5%/năm). Các điều kiện để thực hiện ESOP 5 năm bao gồm 1) giá cổ phiếu CTD tăng tối thiểu 10%/năm và 2) vốn hóa thị trường của CTD đạt 1,0 tỷ USD sau 5 năm (tức là vào cuối năm 2027).

Cổ đông thông qua phương án tăng vốn cho Unicons. Unicons là công ty con do CTD sở hữu 100% vốn. Tính đến cuối năm 2022, Unicons có tổng tài sản đạt 5 nghìn tỷ đồng và tổng vốn chủ sở hữu đạt 1,6 nghìn tỷ.

Thông qua thù lao cho ban lãnh đạo năm 2022 và 2023. Cổ đông đã thông qua kế hoạch thù lao cho ban lãnh đạo bao gồm: 1) 2,4 tỷ đồng cho năm 2022 và 2) 3,0 tỷ đồng cho năm 2023 (từ 01/01/2023 đến 30/06/2023).

Chúng tôi lưu ý rằng CTD sẽ thay đổi năm tài chính từ kết thúc ngày 31/12 sang kết thúc ngày 30/6, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và kết thúc vào ngày 30/06/2023. Điều này có nghĩa là năm tài chính 2023 đang chuyển đổi thành một năm tài chính kéo dài 6 tháng. Trong Báo cáo cập nhật này, chúng tôi giữ nguyên cách trình bày dữ liệu của CTD trong năm tài chính trước đó (tức là đồng bộ với năm dương lịch) để thuận tiện cho việc theo dõi và sẽ chuyển đổi dữ liệu sau khi CTD công bố báo cáo năm tài chính 2023 (kéo dài 6 tháng).