Đường Quảng Ngãi (QNS): Q3/2022 Thấp hơn dự báo do tỷ suất lợi nhuận mảng đường thấp và chi phí bán hàng cao

Nguồn: HSC

Q3/2022 Thấp hơn dự báo do tỷ suất lợi nhuận mảng đường thấp và chi phí bán hàng cao

 

QNS

 

Tóm tắt

  • Doanh thu thuần Q3/2022 tăng 8,7% nhờ doanh thu mảng đường tăng mạnh. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần giảm 9,1% do chi phí khấu hao dây chuyền đường tinh luyện mới và chi phí bán hàng tăng khi tung ra sản phẩm sữa chua gốc thực vật. Lợi nhuận thuần thấp hơn 11% so với dự báo của chúng tôi.
  • Lợi nhuận mảng đường thấp hơn so với dự báo của chúng tôi trong khi lợi nhuận mảng sữa đậu nành vượt kỳ vọng.
  • Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần tăng 9,3% đạt 6.311 tỷ đồng và lợi nhuận thuần giảm 1,4% xuống 858 tỷ đồng, thấp hơn 4% so với dự báo của chúng tôi. HSC đang xem xét lại dự báo.

Sự kiện: Công bố KQKD Q3/2022

KQKD Q3/2022 của QNS thấp hơn so với dự báo của chúng tôi. Doanh thu thuần tăng 8,7% so với cùng kỳ đạt 2.299 tỷ đồng nhờ doanh thu mảng đường tăng mạnh (tăng 64% so với cùng kỳ) trong khi doanh thu sữa đậu nành thấp (giảm 5,5% so với cùng kỳ). Lợi nhuận thuần giảm 9,1% so với cùng kỳ xuống 317 tỷ đồng do (1) tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 31,9% so với 34,1% trong Q3/2021 do tỷ suất lợi nhuận gộp mảng đường thấp; và (2) tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng lên 17,2% so với 16,5% trong Q3/2021. Lợi nhuận thuần Q3/2022 thấp hơn 11% so với dự báo của chúng tôi là 355 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần tăng 9,3% so với cùng kỳ đạt 6.311 tỷ đồng và lợi nhuận thuần giảm 1,4% so với cùng kỳ xuống 858 tỷ đồng. Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022 đạt 65% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi và thấp hơn 4% so với dự báo của chúng tôi.

Đường: Lợi nhuận gộp thấp hơn dự báo

Doanh thu mảng đường tăng 64% so với cùng kỳ đạt 607 tỷ đồng trong Q3/2022 do sản lượng tiêu thụ đường tăng 59% so với cùng kỳ và giá bán tăng 3% so với cùng kỳ, sát với dự báo của chúng tôi. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp mảng đường giảm xuống 21,6% so với 31,1% trong Q3/2021 do khoản chi phí khấu hao dây chuyền đường tinh luyện mới là 22 tỷ đồng so với không có khoản chi phí này trong Q3/2021. QNS bắt đầu ghi nhận chi phí khấu hao dây chuyền đường tinh luyện từ Q4/2021 khi dây chuyền này chính thức đi vào hoạt động. Lợi nhuận gộp đạt 131 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ nhưng thấp hơn 27% so với dự báo của chúng tôi là 180 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận gộp mảng đường giảm 7,4% so với cùng kỳ xuống 239 tỷ đồng, chỉ đạt 51% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.

Sữa đậu nành: Doanh thu thấp như dự báo, nhưng lợi nhuận vượt kỳ vọng

Doanh thu sữa đậu nành là 1.255 tỷ đồng trong Q3/2022, giảm 5,5% so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ thấp (76 triệu lít, giảm 10% so với cùng kỳ) trong khi giá bán bình quân tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Mặt khác, tỷ suất lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành cải thiện đáng kể lên 45,6%, so với 40,7% trong Q3/2021, và vượt mức tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q2/2022 (39,1%), Q1/2022 (40,1%) và dự báo của chúng tôi là 39,5%. Chúng tôi cho rằng điều này có thể do giá đậu tương giảm kể từ tháng 6/2022. Lợi nhuận gộp trong Q3/2022 đạt 572 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ và vượt 27% dự báo của chúng tôi là 450 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành tăng 6,5% so với cùng kỳ đạt 1.416 tỷ đồng, đạt 84% dự báo cả năm 2022 của chúng tôi.

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng 70 điểm cơ bản

Chi phí bán hàng & quản lý là 395 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, tăng mạnh hơn so với doanh thu (tăng 8,7% so với cùng kỳ). Theo đó, tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng/doanh thu tăng 70 điểm cơ bản lên 17,2% từ 16,5% trong Q3/2022. Điều này chủ yếu do chi phí trưng bày sản phẩm là 36 tỷ đồng khi tung ra sản phẩm sữa chua uống gốc thực vật, trong khi QNS không tung ra sản phẩm mới trong Q3/2021.

Bảng CĐKT và dòng tiền vẫn lành mạnh

Bảng CĐKT của QNS vào cuối Q3/2022 vẫn lành mạnh với tiền & đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng) là 3.821 tỷ đồng và dư nợ là 1.185 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động vẫn ổn định ở mức 1.460 tỷ đồng.

HSC đang xem xét lại dự báo.