Đường Quảng Ngãi (QNS): Thị trường đường chưa được hưởng lợi từ chính sách

Nguồn: SSI

Thị trường đường chưa được hưởng lợi từ chính sách

 

QNS

 

Trong quý 3 năm 2022, QNS công bố doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ, tăng 4% so với quý trước) và 318 tỷ đồng (giảm 8,7% so với cùng kỳ, giảm 13% so với quý trước). Trong 9 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 6,3 nghìn tỷ đồng (tăng 9,3% so với cùng kỳ) và LNST đạt 859 tỷ đồng (giảm 1,2% so với cùng kỳ). Sản lượng sữa đậu nành đạt 207 triệu lít (giảm 1,3% so với cùng kỳ) và sản lượng đường đạt 94 nghìn tấn (tăng 12% so với cùng kỳ) trong 9 tháng đầu năm 2022. KQKD 9 tháng đầu năm thấp hơn dự kiến do: (1) sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành giảm 1,3% so với cùng trong 9 tháng đầu năm 2022 (giảm 12% so với cùng kỳ trong quý 3/2022); và (2) tỷ suất lợi nhuận gộp mảng đường giảm từ 20,9% trong 9 tháng đầu năm 2021 xuống 16,5% trong 9 tháng đầu năm 2022.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 6,6% dự báo lợi nhuận năm 2022 xuống 1,3 nghìn tỷ đồng (tăng 1,5% so với cùng kỳ) do tăng trưởng sản lượng sữa đậu nành thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng đường thấp hơn. Trong năm 2023, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 9,9 nghìn tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ) và 1,5 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ). Theo đó, chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 44.600 đồng/cổ phiếu (từ 59.800 đồng/cổ phiếu), dựa trên mức P/E mục tiêu thấp hơn là 11 lần đối với mảng sữa đậu nành (so với mức 12 lần mục tiêu trước đây) và 6 lần đối với các mảng khác (so với mức 8 lần trong mục tiêu trước đây). Với tiềm năng tăng giá là 26% (tổng ROI là 35%), chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu QNS.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi kỳ vọng kết quả tốt hơn trong quý 4/2022 với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) và 413 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ) do vào mùa vụ sản xuất đường.