FPT: Kế hoạch LNTT năm 2022 tăng trưởng 20,2%

Nguồn: HSC

Kế hoạch LNTT năm 2022 tăng trưởng 20,2%

 

Tóm tắt

Ban lãnh đạo đặt kế hoạch LNTT năm 2022 đạt 7.618 tỷ đồng, thấp hơn 1,1% so với dự báo của HSC. Kế hoạch doanh thu là 42.420 tỷ đồng (tăng trưởng 19%), thấp hơn 1,4% so với dự báo.

Cho năm 2021, FPT sẽ chi trả thêm 1.000 đ/cp cổ tức tiền mặt và 20% cổ tức cổ phiếu, sẽ được thực hiện vào Q2/2022 sau khi trình tại ĐHCĐTN.

Cho năm 2022, FPT đề xuất chi trả cổ tức tiền mặt 2.000đ/cp; tương đương tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là 40% và lợi suất cổ tức 2,2%.

Duy trì khuyến nghị Mua vào.

Sự kiện: Ban lãnh đạo công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022

Ban lãnh đạo FPT đã công bố kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 42.420 tỷ đồng (tăng trưởng 19%) và LNTT đạt 7.618 tỷ đồng (tăng trưởng 20,2%). Cả kế hoạch doanh thu và LNTT sát với dự báo của HSC.

  • Kế hoạch doanh thu mảng công nghệ (bao gồm tại nước ngoài và trong nước) là 24.900 tỷ đồng (tăng trưởng 20,1%) và LNTT là 3.360 tỷ đồng (tăng trưởng 20%). Kế hoạch doanh thu và LNTT mảng công nghệ lần lượt thấp hơn 1% và 6/7% so với dự báo của HSC. Chúng tôi kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận sẽ cải thiện nhờ sự tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực chuyển đổi số có biên lợi nhuận cao.
  • Kế hoạch doanh thu mảng viễn thông (gồm dịch vụ viễn thông và quảng cáo trực tuyến) là 14.560 tỷ đồng (tăng trưởng 14,8%) và LNTT đạt 2.812 tỷ đồng (tăng trưởng 17,4%). Kế hoạch doanh thu sát dự báo trong khi kế hoạch LNTT cao hơn 2,1% dự báo.
  • Kế hoạch doanh thu mảng giáo dục, đầu tư và các mảng khác là 2.960 tỷ đồng (tăng trưởng 32,5%) và LNTT đạt 1.446 tỷ đồng (tăng trưởng 26,8%). Kế hoạch doanh thu thấp hơn 11,9% trong khi LNTT cao hơn 7,3% so với dự báo của HSC.

Chính sách cổ tức năm 2021 và 2022

Cho năm 2021, FPT đề xuất chi trả thêm 1.000đ/cp cổ tức tiền mặt và 20% cổ tức bằng cổ phiếu. Cùng với 1.000đ/cp cổ tức tiền mặt đã chi trả vào tháng 8/2021, tổng mức chi trả cổ tức tiền mặt cho năm 2021 là 2.000đ/cp; tương đương lợi suất cổ tức 2,2% và tỷ lệ lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức là 42%. Công ty cũng đã đề xuất chi trả thêm 20% cổ tức bằng cổ phiếu.

Cổ tức chi trả bổ sung cần được thông qua tại ĐHCĐTN năm 2022, sẽ diễn ra vào ngày 7/4/2022. Sau khi được thông qua tại ĐHCĐTN, cả cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu sẽ được chi trả trong Q2/2022.

Cho năm 2022, FPT đề xuất chi trả cổ tức tiền mặt 2.000 đ/cp, tương đương lợi suất cổ tức 2,2% và tỷ lệ lợi nhuận dùng để chi trả cổ tức là 40%. Mức chi trả cổ tức cuối cùng cho năm 2022 sẽ được trình và thông qua tại ĐHCĐTN năm 2023.

Duy trì khuyến nghị Mua vào và giá mục tiêu

HSC duy trì dự báo năm 2022, 2023 và giá mục tiêu 128.500đ (tiềm năng tăng giá 39,7%). Hiện FPT có P/E trượt dự phóng 1 năm là 18,1 lần; cao hơn 1,1 độ lệch chuẩn so với bình quân P/E trượt dự phóng 1 năm trong quá khứ là 13,5 lần (từ đầu năm 2020).

Zalo Finashark