Ngân hàng: Hai thông tư mới của NHNN tích cực như kỳ vọng

Nguồn: HSC

Hai thông tư mới của NHNN tích cực như kỳ vọng

 

bank

 

Tóm tắt

  • NHNN đã ban hành 2 thông tư mới, có hiệu lực từ ngày 24/4: (1) Thông tư 02 quy định về tái cơ cấu thời hạn trả nợ và nhóm nợ; và (2) Thông tư 03 (sửa đổi một phần Thông tư 16/2021) quy định về việc mua lại TPDN mà NHTM đã bán/phân phối trong vòng 12 tháng.
  • HSC cho rằng cả 2 thông tư là tích cực với Thông tư 02 hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn và giảm áp lực nợ xấu, trích lập dự phòng cho NHTM trong khi Thông tư 03 có thể giúp cải thiện thanh khoản cho thị trường TPDN.
  • Mặc dù lạc quan về nội dung 2 thông tư mới, HSC thấy rủi ro đi kèm việc mua lại TPDN có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của NHTM.

Thông tư 02: Hỗ trợ khách hàng, giảm bớt áp lực nợ xấu và trích lập dự phòng

Thông tư 02 hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn và có thể giảm bớt áp lực ghi nhận nợ xấu, trích lập dự phòng cho các NHTM. Những nội dung chính của Thông tư như sau:

  • Các khoản nợ được phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải: (1) phát sinh trước ngày 24/4/2023, (2) phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024, và (3) còn trong hạn trả nợ.
  • Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024. Ngoài ra, nợ tái cơ cấu được giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ trong thời gian tái cơ cấu.
  •  Số lãi phải thu của dư nợ được tái cơ cấu sẽ không hạch toán thu nhập lãi và lãi phải thu trong giai đoạn được cơ cấu, và sẽ chỉ hạch toán vào thu nhập khi thu được.
  • NHTM phải trích lập dự phòng cụ thể cho nợ tái cơ cấu và có thể trích lập trong 2 năm (trích lập tối thiểu 50% đến thời điểm 31/12/2023 và 100% đến thời điểm 31/12/2024).

Thông tư 03: Kỳ vọng giúp cải thiện thanh khoản cho thị trường TPDN

Thông tư 03 về cơ bản cho phép NHTM mua lại TPDN chưa niêm yết đã bán/phân phối (trong vòng 12 tháng) trong năm 2023, khi:

  • TPDN được mua lại là TPDN mà NHTM đã bán hoặc TPDN được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN mà NHTM đã bán, và bên mua TPDN này đã thanh toán toàn bộ số tiền mua TPDN tại thời điểm NHTM ký kết hợp đồng bán TPDN cho bên mua TPDN.
  • Doanh nghiệp phát hành trái phiếu được xếp hạng ở mức cao nhất (theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của NHTM) tại thời điểm NHTM mua lại TPDN.

HSC tin rằng lợi ích chính của Thông tư 03 là giúp cải thiện thanh khoản của thị trường TPDN. Những NHTM đóng vai trò tạo lập thị trường hoặc tham gia tích cực vào thị trường TPDN như TCB, VPB, TPB, HDB sẽ hưởng lợi.