Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB): Tiếp tục hoàn nhập chi phí dự phòng cho các khoản cho vay liên ngân hàng

Nguồn: VCSC

Tiếp tục hoàn nhập chi phí dự phòng cho các khoản cho vay liên ngân hàng

 

VCB

 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố KQKD nửa đầu năm 2023 với thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 36,0 nghìn tỷ đồng (+10,0% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 16,4 nghìn tỷ đồng (+18,1% YoY), hoàn thành 45,3% dự báo thu nhập từ HĐKD và LNST sau lợi ích CĐTS cả năm 2023 của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS quý 2/2023 đạt 7,4 nghìn tỷ đồng (-17,4% QoQ & +25,0% YoY). Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo thu nhập của chúng tôi cho VCB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

  • Tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm 2023 đạt 2,7%, với tổng dư nợ cho vay tăng 2,9% trong khi dư nợ trái phiếu doanh nghiệp giảm 8,1%. Tăng trưởng tín dụng quý 2/2023 khá yếu ở mức 0,3% QoQ.
  • Tăng trưởng tiền gửi khách hàng nửa đầu năm 2023 đạt 6,7% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 13,0% YoY. Trong quý 2/2023, tỷ lệ CASA của VCB giảm 0,4 điểm % QoQ và 5,4 điểm % YoY xuống 30,0%.
  • NIM nửa đầu năm 2023 giảm 6 điểm cơ bản YoY xuống 3,28% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 3,28%, mà chúng tôi cho rằng một phần là do tỷ lệ CASA thấp hơn và/hoặc chất lượng tài sản giảm nhẹ so với cùng kỳ. NIM quý 2/2023 đạt 3,19% (+3 điểm cơ bản QoQ).
  • Thu nhập ngoài lãi (NOII) nửa đầu năm 2023 đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (-2,1% YoY), hoàn thành 46,2% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) nửa đầu năm 2023 giảm 1,2 điểm % YoY xuống 30,4% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 31,8% nhờ TOI tăng 10,0% YoY bù đắp cho mức tăng 5,9% YoY của chi phí từ HĐKD (OPEX).
  • Chất lượng tài sản vẫn được kiểm soát theo quý với tỷ lệ nợ xấu giảm 2 điểm cơ bản xuống 0,83% trong quý 2/2023 so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,00%. Tỷ lệ xử lý nợ nửa đầu năm 2023 là 0,12% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 0,30%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ Nhóm 2 của VCB tăng nhẹ 5 điểm cơ bản QoQ nhưng vẫn dưới 1% ở mức 0,69%.
  • Chi phí tín dụng quy năm trong nửa đầu năm 2023 là 0,77% (so với 0,83% trong năm 2022). Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) của VCB là 386% trong quý 2/2023 so với 317% và 321% tương ứng trong quý 4/2022 và quý 1/2023.

Thu nhập lãi ròng (NII) tăng trưởng mạnh mặc dù NIM giảm nhẹ. NII nửa đầu năm 2023 của VCB tăng 13,9% YoY nhờ tài sản sinh lãi (IEA) trung bình tăng mạnh 19,6% YoY mặc dù NIM giảm 6 điểm cơ bản YoY. NIM giảm do tỷ lệ chi phí huy động (COF) tăng 143 điểm cơ bản YoY so với mức tăng 118 điểm cơ bản YoY trong lợi suất tài sản sinh lãi (IEA). Chúng tôi cho rằng COF tăng mạnh chủ yếu do tác động của việc tăng lãi suất trong nửa cuối năm 2022 và tỷ lệ CASA giảm. Trong khi đó, lợi suất IEA ghi nhận mức tăng thấp hơn có thể một phần là do tác động của các gói hỗ trợ lãi suất cho vay ưu đãi và/hoặc chất lượng tài sản giảm nhẹ so với cùng kỳ. NIM quý 2/2023 NIM tương đối ổn định ở mức 3,19% (+3 điểm cơ bản QoQ), với lợi suất IEA tăng 40 điểm cơ bản QoQ so với mức tăng 40 điểm cơ bản QoQ của COF.

Thu nhập phí ròng (NFI) giảm ảnh hưởng đến tăng trưởng NOII trong nửa đầu năm 2023. VCB báo cáo NOII nửa đầu năm 2023 đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (-2,1% YoY) do (1) NFI giảm 9,6% YoY, (2) thu nhập ròng khác giảm 1,8% YoY và (3) thu nhập ròng từ kinh doanh và đầu tư chứng khoán giảm 25,9% YoY. Những khoản mục này được bù đắp một phần bởi mức tăng 6,4% YoY của lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối. NOII trong quý 2/2023 giảm 20,0% QoQ chủ yếu do lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối và thu nhập ròng khác thấp hơn. Chúng tôi lưu ý rằng thu nhập ròng khác trong quý 1/2023 là mức cơ sở cao do VCB ghi nhận lãi từ hợp đồng hoán đổi lãi suất.

VCB tiếp tục hoàn nhập chi phí dự phòng cho các khoản cho vay liên ngân hàng trong quý 2/2023. Chúng tôi ước tính VCB đã hoàn nhập 4,7 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản cho vay liên ngân hàng trong quý 2/2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngân hàng đã hoàn nhập 9,8 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản vay liên ngân hàng so với khoản hoàn nhập 3 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022. Tuy nhiên, VCB tiếp tục thận trọng khi trích lập 14,4 nghìn tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản cho vay gộp trong nửa đầu năm 2023. Nhìn chung, chi phí dự phòng trong nửa đầu năm 2023 của VCB là 4,6 nghìn tỷ đồng (-9,0% YoY), hoàn thành 45,3% dự báo cả năm của chúng tôi. LLR quý 2/2023 của VCB lần lượt tăng lên 386% từ mức 317% và 321% vào năm 2022 và quý 1/2023, mức cao nhất trong danh mục theo dõi của chúng tôi.