Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 24/05/2022 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Mã chứng khoán

Tên chứng khoán

Thời gian cập nhật

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

Cao nhất:

Thấp nhất:

 {{ result.giadongcua }}

 {{ result.giacao }}

 {{ result.giathap }}

Thay đổi:

Khối lượng:

Khối lượng TB 10 ngày:

 {{ result.thaydoi/10 }}%

 {{ result.khoiluong }}

 {{ result.kltb }}

Chiến lược lướt sóng

Chiến lược đầu tư hiện tại

Hành động {{ result.hanh_dong }}

Hồ sơ khuyến nghị

Điểm khuyến nghị {{ showDataNumber(result.diem_khuyen_nghi,2) }}

Số phiên từ khi khuyến nghị {{ showDataNumber(result.so_phien) }}

Độ tin cậy {{ showDataPercent(result.do_tin_cay) }}

   {{ result.vol_thap }}

Chiến lược giải ngân

Giải ngân 30% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_1,2) }}

Giải ngân 50% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_2,2) }}

Giải ngân 20% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_3,2) }}

Chiến lược quản lý vốn

Giá mục tiêu {{ showDataNumber(result.gia_muc_tieu,2) }}

Điểm cắt lỗ {{ showDataNumber(result.diem_cat_lo,2) }}

Kỳ vọng lợi nhuận {{ showDataPercent(result.ky_vong_loi_nhuan_thap) }}

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Tông kết khuyến nghị
Điểm vào lệnh
Quan điểm từ nhà tạo lập
Quan điểm từ dòng tiền thông minh
Chiến lược giao dịch
Kỳ vọng đảo chiều
Quản trị rủi ro

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.tylelaigop }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 25.05.2022

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AMV
CTCP San xuat kinh doanh Duoc va Trang thiet bi Y te Viet My
2
ANV
CTCP Nam Viet
3
APS
CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong
4
ASM
CTCP Tap Doan Sao Mai
5
BCG
CTCP Bamboo Capital
6
BSR
CTCP Loc-Hoa dau Binh Son
7
CEO
CTCP Tap doan C.E.O
8
CII
CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
9
DCM
CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau
10
DGC
CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang
11
DIG
Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung
12
DLG
CTCP Tap doan Duc Long Gia Lai
13
HBC
CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
14
HDB
Ngan hang TMCP Phat trien Thanh pho Ho Chi Minh
15
HQC
CTCP Tu van-Thuong mai-Dich vu Dia oc Hoang Quan
16
HUT
CTCP Tasco
17
IDC
Tong cong ty IDICO-CTCP
18
IDJ
CTCP Dau tu IDJ Viet Nam
19
KBC
Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
20
KDC
CTCP Tap doan KIDO
21
LCG
CTCP Licogi 16
22
NBB
CTCP Dau tu Nam Bay Bay
23
OIL
Tong Cong ty Dau Viet Nam-CTCP
24
PVC
Tong Cong ty Hoa chat va Dich vu dau khi-CTCP
25
PVD
Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
26
PVT
Tong CTCP Van tai Dau khi
27
PVS
Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam
28
VHC
CTCP Vinh Hoan
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 25.05.2022

#
Cổ phiếu
Công ty
1
CTG
Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
2
DXG
CTCP Tap doan Dat Xanh
3
FLC
CTCP Tap doan FLC
4
GEX
Tong CTCP Thiet bi dien Viet Nam
5
HAG
CTCP Hoang Anh Gia Lai
6
HCM
CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
7
HPG
CTCP Tap doan Hoa Phat
8
HVN
Tong Cong ty Hang khong Viet Nam-CTCP
9
LDG
CTCP Dau tu LDG
10
LMH
CTCP Landmark Holding
11
LNC
CTCP Le Ninh
12
LPB
Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet
13
MSB
Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam
14
NVL
CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
15
OGC
CTCP Tap doan Dai Duong
16
PVG
CTCP Kinh doanh LPG Viet Nam
17
PVH
CTCP Xay lap Dau khi Thanh Hoa
18
QLD
CTCP Quan ly va Xay dung Giao thong Lang Son
19
RCL
CTCP Dia oc Cho Lon
20
ROS
CTCP Xay dung FLC FAROS
21
SHS
CTCP Chung khoan Sai Gon Ha Noi
22
SSI
CTCP Chung khoan SSI
23
STB
Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
24
TCB
Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
25
TCH
CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
26
TNG
CTCP Dau tu va Thuong mai TNG
27
VCI
CTCP Chung Khoan Ban Viet
28
VHG
CTCP Dau tu Cao su Quang Nam
29
VIC
Tap doan Vingroup-CTCP
30
VIX
CTCP Chung khoan VIX
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật

Zalo Finashark