Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 18/09/2021 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Mã chứng khoán

Tên chứng khoán

Thời gian cập nhật

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

Cao nhất:

Thấp nhất:

 {{ result.giadongcua }}

 {{ result.giacao }}

 {{ result.giathap }}

Thay đổi:

Khối lượng:

Khối lượng TB 10 ngày:

 {{ result.thaydoi }}%

 {{ result.khoiluong }}

 {{ result.kltb }}

Chiến lược lướt sóng

Chiến lược đầu tư hiện tại

Hành động {{ result.hanh_dong }}

Hồ sơ khuyến nghị

Điểm khuyến nghị {{ showDataNumber(result.diem_khuyen_nghi,2) }}

Số phiên từ khi khuyến nghị {{ showDataNumber(result.so_phien) }}

Độ tin cậy {{ showDataPercent(result.do_tin_cay) }}

   {{ result.vol_thap }}

Chiến lược giải ngân

Giải ngân 30% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_1,2) }}

Giải ngân 50% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_2,2) }}

Giải ngân 20% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_3,2) }}

Chiến lược quản lý vốn

Giá mục tiêu {{ showDataNumber(result.gia_muc_tieu,2) }}

Điểm cắt lỗ {{ showDataNumber(result.diem_cat_lo,2) }}

Kỳ vọng lợi nhuận {{ showDataPercent(result.ky_vong_loi_nhuan_thap) }}

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Tông kết khuyến nghị
Điểm vào lệnh
Quan điểm từ nhà tạo lập
Quan điểm từ dòng tiền thông minh
Chiến lược giao dịch
Kỳ vọng đảo chiều
Quản trị rủi ro

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.tylelaigop }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 20.09.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AAA
CTCP Nhua An Phat Xanh
2
AAV
CTCP Viet Tien Son Dia oc
3
APS
CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong
4
BVB
Ngan hang TMCP Ban Viet
5
BCC
CTCP Xi mang Bim Son
6
CEO
CTCP Tap doan C.E.O
7
DBC
CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
8
DCS
CTCP Tap doan Dai Chau
9
DRH
CTCP DRH Holdings
10
FPT
CTCP FPT
11
HPG
CTCP Tap doan Hoa Phat
12
HSG
CTCP Tap doan Hoa Sen
13
HT1
CTCP Xi Mang Ha Tien 1
14
IDC
Tong cong ty IDICO-CTCP
15
IDJ
CTCP Dau tu IDJ Viet Nam
16
IJC
CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat
17
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
18
JVC
CTCP Thiet bi Y te Viet Nhat
19
KSB
CTCP Khoang san va Xay dung Binh Duong
20
LCG
CTCP Licogi 16
21
MSN
CTCP Tap doan MaSan
22
NKG
CTCP Thep Nam Kim
23
PC1
CTCP Xay lap dien 1
24
PVD
Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
25
ROS
CTCP Xay dung FLC FAROS
26
SCR
CTCP Dia oc Sai Gon Thuong Tin
27
TLH
CTCP Tap doan Thep Tien Len
28
TPB
Ngan Hang TMCP Tien Phong
29
VGT
Tap doan Det may Viet Nam
30
VIP
CTCP Van tai Xang dau VIPCO
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 20.09.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
ACB
Ngan hang TMCP A Chau
2
BVH
Tap doan Bao Viet
3
CII
CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
4
CTG
Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
5
DIG
Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung
6
DPM
Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP
7
FIT
CTCP Tap doan F.I.T
8
FLC
CTCP Tap doan FLC
9
HDB
Ngan hang TMCP Phat trien Thanh pho Ho Chi Minh
10
HNG
CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai
11
KDC
CTCP Tap doan KIDO
12
LPB
Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet
13
MBB
Ngan hang TMCP Quan Doi
14
NDN
CTCP Dau tu Phat trien Nha Da Nang
15
NVL
CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
16
PDR
CTCP Phat trien Bat dong san Phat Dat
17
POW
Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP
18
PVH
CTCP Xay lap Dau khi Thanh Hoa
19
QLD
CTCP Quan ly va Xay dung Giao thong Lang Son
20
QTP
CTCP Nhiet dien Quang Ninh
21
RCL
CTCP Dia oc Cho Lon
22
SBT
CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
23
SHB
Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi
24
SSI
CTCP Chung khoan SSI
25
STB
Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
26
TCB
Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
27
TTF
CTCP Tap doan Ky nghe Go Truong Thanh
28
VHM
CTCP Vinhomes
29
VIC
Tap doan Vingroup-CTCP
30
VRE
CTCP Vincom Retail
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật