Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 22/01/2021 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Hồ sơ mã chứng khoán:

Thời gian cập nhật:

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

{{ result.giadongcua }}

Cao nhất:

{{ result.giacao }}

Thấp nhất:

{{ result.giathap }}

Thay đổi:

{{ result.thaydoi }}%

Khối lượng:

{{ result.khoiluong }}

Khối lượng TB 10 ngày:

{{ result.kltb }}

Tổng kết khuyến nghị:

Điểm vào lệnh:

Quan điểm từ Nhà tạo lập:

Quan điểm từ Dòng tiền thông minh:

Chiến lược giao dịch:

Kỳ vọng đảo chiều:

Quản trị rủi ro:

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.tylelaigop }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 23.01.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
APS
CTCP Chung khoan Chau A - Thai Binh Duong
2
ART
CTCP Chung khoan BOS
3
ATB
CTCP An Thinh
4
BII
CTCP Dau tu va Phat trien Cong nghiep Bao Thu
5
DRC
CTCP Cao Su Da Nang
6
DXG
CTCP Tap doan Dat Xanh
7
FLC
CTCP Tap doan FLC
8
HSG
CTCP Tap doan Hoa Sen
9
HUT
CTCP Tasco
10
IDJ
CTCP Dau tu IDJ Viet Nam
11
KBC
Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac - CTCP
12
KDC
CTCP Tap doan KIDO
13
KDH
CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
14
KHP
CTCP Dien Luc Khanh Hoa
15
KLF
CTCP Dau tu Thuong mai va Xuat nhap khau CFS
16
LSS
CTCP Mia duong Lam Son
17
MBS
CTCP Chung khoan MB
18
MIG
Tong CTCP Bao hiem Quan Doi
19
NVL
CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
20
PFL
CTCP Dau khi Dong Do
21
PPC
CTCP Nhiet dien Pha Lai
22
PVP
CTCP Van tai Dau khi Thai Binh Duong
23
ROS
CTCP Xay dung FLC FAROS
24
SAM
CTCP Sam Holdings
25
SBS
CTCP Chung khoan Ngan hang Sai Gon Thuong Tin
26
TCH
CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
27
TNG
CTCP Dau tu va Thuong mai TNG
28
TVC
CTCP Tap doan Quan ly tai san Tri Viet
29
TVN
Tong Cong ty Thep Viet Nam - CTCP
30
VGT
Tap doan Det may Viet Nam
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 23.01.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
BEL
CTCP Dien tu Bien Hoa
2
DIH
CTCP Dau tu Phat trien Xay dung - Hoi An
3
DNM
Tong CTCP Y te Danameco
4
GSP
CTCP Van tai San pham khi Quoc te
5
HAC
CTCP Chung khoan Hai Phong
6
HTV
CTCP Van tai Ha Tien
7
HUB
CTCP Xay lap Thua Thien Hue
8
HVG
CTCP Hung Vuong
9
ICC
CTCP Xay dung cong nghiep - ICC
10
KSQ
CTCP CNC Capital Viet Nam
11
LMH
CTCP Landmark Holding
12
PLP
CTCP San xuat va Cong nghe Nhua Pha Le
13
PTL
CTCP Dau tu Ha tang va Do thi Dau khi
14
SHN
CTCP Dau tu Tong hop Ha Noi
15
SRA
CTCP Sara Viet Nam
16
TPP
CTCP Nhua Tan Phu
17
VPC
CTCP Dau tu va Phat trien Nang luong Viet Nam
18
VSI
CTCP Dau tu va Xay dung Cap thoat nuoc
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật