Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 09/12/2022 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Mã chứng khoán

Tên chứng khoán

Thời gian cập nhật

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

Cao nhất:

Thấp nhất:

 {{ result.giadongcua }}

 {{ result.giacao }}

 {{ result.giathap }}

Thay đổi:

Khối lượng:

Khối lượng TB 10 ngày:

 {{ result.thaydoi/10 }}%

 {{ result.khoiluong }}

 {{ result.kltb }}

Chiến lược lướt sóng

Chiến lược đầu tư hiện tại

Hành động {{ result.hanh_dong }}

Hồ sơ khuyến nghị

Điểm khuyến nghị {{ showDataNumber(result.diem_khuyen_nghi,2) }}

Số phiên từ khi khuyến nghị {{ showDataNumber(result.so_phien) }}

Độ tin cậy {{ showDataPercent(result.do_tin_cay) }}

   {{ result.vol_thap }}

Chiến lược giải ngân

Giải ngân 30% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_1,2) }}

Giải ngân 50% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_2,2) }}

Giải ngân 20% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_3,2) }}

Chiến lược quản lý vốn

Giá mục tiêu {{ showDataNumber(result.gia_muc_tieu,2) }}

Điểm cắt lỗ {{ showDataNumber(result.diem_cat_lo,2) }}

Kỳ vọng lợi nhuận {{ showDataPercent(result.ky_vong_loi_nhuan_thap) }}

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Tông kết khuyến nghị
Điểm vào lệnh
Quan điểm từ nhà tạo lập
Quan điểm từ dòng tiền thông minh
Chiến lược giao dịch
Kỳ vọng đảo chiều
Quản trị rủi ro

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.vongquayhangtonkho }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.vongquaykhoanphaithu }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 10.12.2022

#
Cổ phiếu
Công ty
1
ACB
Ngan hang TMCP A Chau
2
C4G
CTCP Tap doan CIENCO4
3
CTG
Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
4
CTS
CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam
5
GEX
Tong CTCP Thiet bi dien Viet Nam
6
HPG
CTCP Tap doan Hoa Phat
7
HSG
CTCP Tap doan Hoa Sen
8
IJC
CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat
9
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
10
KBC
Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
11
KDH
CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
12
KSB
CTCP Khoang san va Xay dung Binh Duong
13
LCG
CTCP Licogi 16
14
LPB
Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet
15
NKG
CTCP Thep Nam Kim
16
NLG
CTCP Dau tu Nam Long
17
PC1
CTCP Xay lap dien 1
18
SSI
CTCP Chung khoan SSI
19
STB
Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
20
TCB
Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
21
TIG
CTCP Tap doan Dau tu Thang Long
22
TNG
CTCP Dau tu va Thuong mai TNG
23
TPB
Ngan Hang TMCP Tien Phong
24
VCG
Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
25
VCI
CTCP Chung Khoan Ban Viet
26
VIB
Ngan hang TMCP Quoc te Viet Nam
27
VND
CTCP Chung khoan VNDIRECT
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 10.12.2022

#
Cổ phiếu
Công ty
1
ASM
CTCP Tap Doan Sao Mai
2
BCG
CTCP Bamboo Capital
3
BSR
CTCP Loc-Hoa dau Binh Son
4
CII
CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
5
DCM
CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau
6
DCS
CTCP Tap doan Dai Chau
7
DGC
CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang
8
FCN
CTCP FECON
9
HAH
CTCP Van tai va Xep do Hai An
10
HBC
CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
11
HHV
CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
12
HPX
CTCP Dau tu Hai Phat
13
HVG
CTCP Hung Vuong
14
IDI
CTCP Dau tu va Phat trien Da quoc gia I.D.I
15
LDG
CTCP Dau tu LDG
16
NRC
CTCP Tap doan Danh Khoi
17
NVL
CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
18
PAN
CTCP Tap doan PAN
19
PDR
CTCP Phat trien Bat dong san Phat Dat
20
SCR
CTCP Dia oc Sai Gon Thuong Tin
21
TCH
CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
22
VPG
CTCP Dau tu Thuong mai Xuat nhap khau Viet Phat
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật

Zalo Finashark