Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 31/03/2023 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Mã chứng khoán

Tên chứng khoán

Thời gian cập nhật

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

Cao nhất:

Thấp nhất:

 {{ result.giadongcua }}

 {{ result.giacao }}

 {{ result.giathap }}

Thay đổi:

Khối lượng:

Khối lượng TB 10 ngày:

 {{ result.thaydoi/10 }}%

 {{ result.khoiluong }}

 {{ result.kltb }}

Chiến lược lướt sóng

Chiến lược đầu tư hiện tại

Hành động {{ result.hanh_dong }}

Hồ sơ khuyến nghị

Điểm khuyến nghị {{ showDataNumber(result.diem_khuyen_nghi,2) }}

Số phiên từ khi khuyến nghị {{ showDataNumber(result.so_phien) }}

Độ tin cậy {{ showDataPercent(result.do_tin_cay) }}

   {{ result.vol_thap }}

Chiến lược giải ngân

Giải ngân 30% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_1,2) }}

Giải ngân 50% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_2,2) }}

Giải ngân 20% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_3,2) }}

Chiến lược quản lý vốn

Giá mục tiêu {{ showDataNumber(result.gia_muc_tieu,2) }}

Điểm cắt lỗ {{ showDataNumber(result.diem_cat_lo,2) }}

Kỳ vọng lợi nhuận {{ showDataPercent(result.ky_vong_loi_nhuan_thap) }}

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Tông kết khuyến nghị
Điểm vào lệnh
Quan điểm từ nhà tạo lập
Quan điểm từ dòng tiền thông minh
Chiến lược giao dịch
Kỳ vọng đảo chiều
Quản trị rủi ro

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.vongquayhangtonkho }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.vongquaykhoanphaithu }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 31.03.2023

#
Cổ phiếu
Công ty
1
ACB
Ngan hang TMCP A Chau
2
AGR
CTCP Chung khoan Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam
3
APS
CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong
4
CEO
CTCP Tap doan C.E.O
5
CTG
Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
6
CTS
CTCP Chung khoan Ngan hang Cong thuong Viet Nam
7
DXG
CTCP Tap doan Dat Xanh
8
FTS
CTCP Chung khoan FPT
9
GVR
Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam
10
HCM
CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
11
HDB
Ngan hang TMCP Phat trien Thanh pho Ho Chi Minh
12
IDC
Tong cong ty IDICO-CTCP
13
KBC
Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
14
KSB
CTCP Khoang san va Xay dung Binh Duong
15
LPB
Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet
16
MBB
Ngan hang TMCP Quan Doi
17
MBS
CTCP Chung khoan MB
18
MSB
Ngan hang TMCP Hang Hai Viet Nam
19
NLG
CTCP Dau tu Nam Long
20
ORS
CTCP Chung khoan Tien Phong
21
PVX
Tong CTCP Xay lap Dau khi Viet Nam
22
SBS
CTCP Chung khoan Ngan hang Sai Gon Thuong Tin
23
SCR
CTCP Dia oc Sai Gon Thuong Tin
24
SHS
CTCP Chung khoan Sai Gon Ha Noi
25
SSI
CTCP Chung khoan SSI
26
STB
Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
27
TCB
Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
28
VCG
Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
29
VCI
CTCP Chung Khoan Ban Viet
30
VHM
CTCP Vinhomes
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 31.03.2023

#
Cổ phiếu
Công ty
1
ASM
CTCP Tap Doan Sao Mai
2
BCG
CTCP Bamboo Capital
3
BSR
CTCP Loc-Hoa dau Binh Son
4
DCM
CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau
5
DGW
CTCP The gioi so
6
DRH
CTCP DRH Holdings
7
EIB
Ngan hang TMCP Xuat Nhap Khau Viet Nam
8
FCN
CTCP FECON
9
GEX
Tong CTCP Thiet bi dien Viet Nam
10
HAG
CTCP Hoang Anh Gia Lai
11
HPX
CTCP Dau tu Hai Phat
12
IBC
CTCP Dau tu Apax Holdings
13
IDI
CTCP Dau tu va Phat trien Da quoc gia I.D.I
14
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
15
KLF
CTCP Dau tu Thuong mai va Xuat nhap khau CFS
16
LDG
CTCP Dau tu LDG
17
LMH
CTCP Landmark Holding
18
MWG
CTCP Dau tu The gioi Di dong
19
NKG
CTCP Thep Nam Kim
20
PVD
Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
21
SBT
CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
22
SJC
CTCP Song Da 1.01
23
TNG
CTCP Dau tu va Thuong mai TNG
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật

Zalo Finashark