Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 20/04/2021 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Hồ sơ mã chứng khoán:

Thời gian cập nhật:

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

{{ result.giadongcua }}

Cao nhất:

{{ result.giacao }}

Thấp nhất:

{{ result.giathap }}

Thay đổi:

{{ result.thaydoi }}%

Khối lượng:

{{ result.khoiluong }}

Khối lượng TB 10 ngày:

{{ result.kltb }}

Tổng kết khuyến nghị:

Điểm vào lệnh:

Quan điểm từ Nhà tạo lập:

Quan điểm từ Dòng tiền thông minh:

Chiến lược giao dịch:

Kỳ vọng đảo chiều:

Quản trị rủi ro:

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.tylelaigop }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 20.04.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AAA
CTCP Nhua An Phat Xanh
2
ACM
CTCP Tap doan Khoang san A Cuong
3
AMD
CTCP Dau tu va Khoang san FLC STONE
4
DHM
CTCP Thuong mai & Khai thac khoang san Duong Hieu
5
DRI
CTCP Dau tu Cao su Dak Lak
6
DXG
CTCP Tap doan Dat Xanh
7
E1VFVN30
Quy ETF VFMVN30
8
FPT
CTCP FPT
9
HAI
CTCP Nong duoc HAI
10
HAX
CTCP Dich Vu O To Hang Xanh
11
HPG
CTCP Tap doan Hoa Phat
12
HQC
CTCP Tu van-Thuong mai-Dich vu Dia oc Hoang Quan
13
HSG
CTCP Tap doan Hoa Sen
14
IDJ
CTCP Dau tu IDJ Viet Nam
15
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
16
KDH
CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
17
KLF
CTCP Dau tu Thuong mai va Xuat nhap khau CFS
18
LAF
updating
19
LPB
Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet
20
MSN
CTCP Tap doan MaSan
21
MWG
CTCP Dau tu The gioi Di dong
22
NHP
updating
23
NKG
CTCP Thep Nam Kim
24
PDR
CTCP Phat trien Bat dong san Phat Dat
25
PNJ
CTCP Vang bac Da quy Phu Nhuan
26
ROS
CTCP Xay dung FLC FAROS
27
SCI
CTCP SCI E&C
28
SJF
CTCP Dau tu Sao Thai Duong
29
VCB
Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam
30
VHG
CTCP Dau tu Cao su Quang Nam
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 20.04.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AGR
CTCP Chung khoan Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam
2
AMV
CTCP San xuat kinh doanh Duoc va Trang thiet bi Y te Viet My
3
ASM
CTCP Tap Doan Sao Mai
4
BCG
CTCP Bamboo Capital
5
BID
Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam
6
CEO
CTCP Tap doan C.E.O
7
CII
CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
8
FCN
CTCP FECON
9
FIT
CTCP Tap doan F.I.T
10
GTN
CTCP GTNFOODS
11
GVR
Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam
12
HBC
CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
13
HDG
CTCP Tap doan Ha Do
14
HT1
CTCP Xi Mang Ha Tien 1
15
IJC
CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat
16
JVC
CTCP Thiet bi Y te Viet Nhat
17
KBC
Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
18
LNC
CTCP Le Ninh
19
NDN
CTCP Dau tu Phat trien Nha Da Nang
20
NLG
CTCP Dau tu Nam Long
21
PLX
Tap doan Xang dau Viet Nam
22
POW
Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP
23
PVD
Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
24
PVG
CTCP Kinh doanh LPG Viet Nam
25
PVH
CTCP Xay lap Dau khi Thanh Hoa
26
QLD
CTCP Quan ly va Xay dung Giao thong Lang Son
27
RCL
CTCP Dia oc Cho Lon
28
SBT
CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
29
TCH
CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
30
TDC
CTCP Kinh doanh va Phat trien Binh Duong
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật