Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 08/08/2022 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Mã chứng khoán

Tên chứng khoán

Thời gian cập nhật

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

Cao nhất:

Thấp nhất:

 {{ result.giadongcua }}

 {{ result.giacao }}

 {{ result.giathap }}

Thay đổi:

Khối lượng:

Khối lượng TB 10 ngày:

 {{ result.thaydoi/10 }}%

 {{ result.khoiluong }}

 {{ result.kltb }}

Chiến lược lướt sóng

Chiến lược đầu tư hiện tại

Hành động {{ result.hanh_dong }}

Hồ sơ khuyến nghị

Điểm khuyến nghị {{ showDataNumber(result.diem_khuyen_nghi,2) }}

Số phiên từ khi khuyến nghị {{ showDataNumber(result.so_phien) }}

Độ tin cậy {{ showDataPercent(result.do_tin_cay) }}

   {{ result.vol_thap }}

Chiến lược giải ngân

Giải ngân 30% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_1,2) }}

Giải ngân 50% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_2,2) }}

Giải ngân 20% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_3,2) }}

Chiến lược quản lý vốn

Giá mục tiêu {{ showDataNumber(result.gia_muc_tieu,2) }}

Điểm cắt lỗ {{ showDataNumber(result.diem_cat_lo,2) }}

Kỳ vọng lợi nhuận {{ showDataPercent(result.ky_vong_loi_nhuan_thap) }}

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Tông kết khuyến nghị
Điểm vào lệnh
Quan điểm từ nhà tạo lập
Quan điểm từ dòng tiền thông minh
Chiến lược giao dịch
Kỳ vọng đảo chiều
Quản trị rủi ro

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.vongquayhangtonkho }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.vongquaykhoanphaithu }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 09.08.2022

#
Cổ phiếu
Công ty
1
APG
CTCP Chung khoan APG
2
APS
CTCP Chung khoan Chau A-Thai Binh Duong
3
ART
CTCP Chung khoan BOS
4
ASM
CTCP Tap Doan Sao Mai
5
CEO
CTCP Tap doan C.E.O
6
CII
CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
7
DCM
CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau
8
DIG
Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung
9
DLG
CTCP Tap doan Duc Long Gia Lai
10
FCN
CTCP FECON
11
GEX
Tong CTCP Thiet bi dien Viet Nam
12
HAG
CTCP Hoang Anh Gia Lai
13
HCM
CTCP Chung khoan Thanh pho Ho Chi Minh
14
HHV
CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
15
HSG
CTCP Tap doan Hoa Sen
16
HUT
CTCP Tasco
17
MBS
CTCP Chung khoan MB
18
NKG
CTCP Thep Nam Kim
19
NVL
CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
20
ORS
CTCP Chung khoan Tien Phong
21
POW
Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP
22
PVD
Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
23
PVT
Tong CTCP Van tai Dau khi
24
SBS
CTCP Chung khoan Ngan hang Sai Gon Thuong Tin
25
SHS
CTCP Chung khoan Sai Gon Ha Noi
26
TCB
Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
27
TTF
CTCP Tap doan Ky nghe Go Truong Thanh
28
VCI
CTCP Chung Khoan Ban Viet
29
VHG
CTCP Dau tu Cao su Quang Nam
30
VIX
CTCP Chung khoan VIX
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 09.08.2022

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AMD
CTCP Dau tu va Khoang san FLC STONE
2
BSR
CTCP Loc-Hoa dau Binh Son
3
CMX
CTCP Camimex Group
4
DBC
CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
5
DGC
CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang
6
DPM
Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP
7
FLC
CTCP Tap doan FLC
8
FRT
CTCP Ban le Ky thuat so FPT
9
GMD
CTCP Gemadept
10
HAI
CTCP Nong duoc HAI
11
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
12
KLF
CTCP Dau tu Thuong mai va Xuat nhap khau CFS
13
LNC
CTCP Le Ninh
14
MST
CTCP Dau tu MST
15
MWG
CTCP Dau tu The gioi Di dong
16
PVC
Tong Cong ty Hoa chat va Dich vu dau khi-CTCP
17
PVG
CTCP Kinh doanh LPG Viet Nam
18
PVH
CTCP Xay lap Dau khi Thanh Hoa
19
PVS
Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam
20
QLD
CTCP Quan ly va Xay dung Giao thong Lang Son
21
RCL
CTCP Dia oc Cho Lon
22
ROS
CTCP Xay dung FLC FAROS
23
VGI
Tong CTCP Dau tu Quoc te Viettel
24
VHM
CTCP Vinhomes
25
VNM
CTCP Sua Viet Nam
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật

Zalo Finashark