Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 01/12/2021 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Mã chứng khoán

Tên chứng khoán

Thời gian cập nhật

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

Cao nhất:

Thấp nhất:

 {{ result.giadongcua }}

 {{ result.giacao }}

 {{ result.giathap }}

Thay đổi:

Khối lượng:

Khối lượng TB 10 ngày:

 {{ result.thaydoi }}%

 {{ result.khoiluong }}

 {{ result.kltb }}

Chiến lược lướt sóng

Chiến lược đầu tư hiện tại

Hành động {{ result.hanh_dong }}

Hồ sơ khuyến nghị

Điểm khuyến nghị {{ showDataNumber(result.diem_khuyen_nghi,2) }}

Số phiên từ khi khuyến nghị {{ showDataNumber(result.so_phien) }}

Độ tin cậy {{ showDataPercent(result.do_tin_cay) }}

   {{ result.vol_thap }}

Chiến lược giải ngân

Giải ngân 30% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_1,2) }}

Giải ngân 50% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_2,2) }}

Giải ngân 20% {{ showDataNumber(result.giai_ngan_3,2) }}

Chiến lược quản lý vốn

Giá mục tiêu {{ showDataNumber(result.gia_muc_tieu,2) }}

Điểm cắt lỗ {{ showDataNumber(result.diem_cat_lo,2) }}

Kỳ vọng lợi nhuận {{ showDataPercent(result.ky_vong_loi_nhuan_thap) }}

Chiến lược theo xu hướng

Chiến lược đầu tư hiện tại
Tông kết khuyến nghị
Điểm vào lệnh
Quan điểm từ nhà tạo lập
Quan điểm từ dòng tiền thông minh
Chiến lược giao dịch
Kỳ vọng đảo chiều
Quản trị rủi ro

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.tylelaigop }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 02.12.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AGR
CTCP Chung khoan Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam
2
AMV
CTCP San xuat kinh doanh Duoc va Trang thiet bi Y te Viet My
3
C4G
CTCP Tap doan CIENCO4
4
CDO
CTCP Tu van thiet ke va Phat trien do thi
5
CKG
CTCP Tap doan Tu van dau tu va Xay dung Kien Giang
6
DAG
CTCP Tap doan Nhua Dong A
7
DST
CTCP Dau tu Sao Thang Long
8
DXG
CTCP Tap doan Dat Xanh
9
FCN
CTCP FECON
10
G36
Tong Cong ty 36-CTCP
11
HBC
CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
12
HHV
CTCP Dau tu Ha tang giao thong Deo Ca
13
HUT
CTCP Tasco
14
ITC
CTCP Dau tu-Kinh doanh Nha
15
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
16
JVC
CTCP Thiet bi Y te Viet Nhat
17
KVC
CTCP San xuat Xuat nhap khau Inox Kim Vi
18
MAC
CTCP Cung ung va Dich vu Ky thuat Hang Hai
19
NVL
CTCP Tap doan Dau tu Dia oc No Va
20
SCR
CTCP Dia oc Sai Gon Thuong Tin
21
SZC
CTCP Sonadezi Chau Duc
22
TLH
CTCP Tap doan Thep Tien Len
23
TSC
CTCP Vat tu Ky thuat Nong nghiep Can Tho
24
TTH
CTCP Thuong mai va Dich vu Tien Thanh
25
VCG
Tong CTCP Xuat nhap khau va Xay dung Viet Nam
26
VHG
CTCP Dau tu Cao su Quang Nam
27
VIC
Tap doan Vingroup-CTCP
28
VIG
CTCP Chung khoan Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam
29
VIX
CTCP Chung khoan VIX
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 02.12.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AAA
CTCP Nhua An Phat Xanh
2
BSR
CTCP Loc-Hoa dau Binh Son
3
CEN
CTCP CENCON Viet Nam
4
DIG
Tong CTCP Dau tu Phat trien Xay dung
5
DLG
CTCP Tap doan Duc Long Gia Lai
6
GAS
Tong Cong ty khi Viet Nam-CTCP
7
HNG
CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai
8
HPG
CTCP Tap doan Hoa Phat
9
HSG
CTCP Tap doan Hoa Sen
10
HVN
Tong Cong ty Hang khong Viet Nam-CTCP
11
KBC
Tong Cong ty Phat trien Do Thi Kinh Bac-CTCP
12
KDC
CTCP Tap doan KIDO
13
LNC
CTCP Le Ninh
14
LPB
Ngan hang TMCP Buu dien Lien Viet
15
NDN
CTCP Dau tu Phat trien Nha Da Nang
16
NKG
CTCP Thep Nam Kim
17
NLG
CTCP Dau tu Nam Long
18
ORS
CTCP Chung khoan Tien Phong
19
PLX
Tap doan Xang dau Viet Nam
20
PVD
Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
21
PVG
CTCP Kinh doanh LPG Viet Nam
22
PVH
CTCP Xay lap Dau khi Thanh Hoa
23
PVS
Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam
24
QLD
CTCP Quan ly va Xay dung Giao thong Lang Son
25
RCL
CTCP Dia oc Cho Lon
26
SAM
CTCP Sam Holdings
27
SBT
CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
28
SHB
Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi
29
TCB
Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
30
TCH
CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật

Zalo Finashark