Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 23/07/2021 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Hồ sơ mã chứng khoán:

Thời gian cập nhật:

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

{{ result.giadongcua }}

Cao nhất:

{{ result.giacao }}

Thấp nhất:

{{ result.giathap }}

Thay đổi:

{{ result.thaydoi }}%

Khối lượng:

{{ result.khoiluong }}

Khối lượng TB 10 ngày:

{{ result.kltb }}

Tổng kết khuyến nghị:

Điểm vào lệnh:

Quan điểm từ Nhà tạo lập:

Quan điểm từ Dòng tiền thông minh:

Chiến lược giao dịch:

Kỳ vọng đảo chiều:

Quản trị rủi ro:

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.tylelaigop }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 24.07.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
ASM
CTCP Tap Doan Sao Mai
2
AVF
CTCP Viet An
3
BII
CTCP Louis Holdings
4
DCM
CTCP Phan bon Dau khi Ca Mau
5
DCS
CTCP Tap doan Dai Chau
6
DGC
CTCP Tap doan Hoa chat Duc Giang
7
DPM
Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP
8
FPT
CTCP FPT
9
FRT
CTCP Ban le Ky thuat so FPT
10
GMD
CTCP Gemadept
11
HDG
CTCP Tap doan Ha Do
12
HUT
CTCP Tasco
13
KDH
CTCP Dau tu va Kinh doanh Nha Khang Dien
14
LAS
CTCP Supe Phot phat va Hoa chat Lam Thao
15
LIG
CTCP Licogi 13
16
MSN
CTCP Tap doan MaSan
17
NDN
CTCP Dau tu Phat trien Nha Da Nang
18
NLG
CTCP Dau tu Nam Long
19
NTL
CTCP Phat trien do thi Tu Liem
20
SMC
CTCP Dau tu Thuong mai SMC
21
VOS
CTCP Van tai Bien Viet Nam
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 24.07.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
BCG
CTCP Bamboo Capital
2
BID
Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam
3
DBC
CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
4
HBC
CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
5
HDB
Ngan hang TMCP Phat trien Thanh pho Ho Chi Minh
6
HNG
CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai
7
HVH
CTCP Dau tu va Cong nghe HVC
8
IJC
CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat
9
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
10
LCG
CTCP Licogi 16
11
LDG
CTCP Dau tu LDG
12
LNC
CTCP Le Ninh
13
OIL
Tong Cong ty Dau Viet Nam-CTCP
14
POW
Tong Cong ty Dien luc Dau khi Viet Nam-CTCP
15
PVD
Tong CTCP Khoan va Dich vu Khoan Dau khi
16
PVG
CTCP Kinh doanh LPG Viet Nam
17
PVH
CTCP Xay lap Dau khi Thanh Hoa
18
PVX
Tong CTCP Xay lap Dau khi Viet Nam
19
QLD
CTCP Quan ly va Xay dung Giao thong Lang Son
20
RCL
CTCP Dia oc Cho Lon
21
SBT
CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
22
TCH
CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
23
VCB
Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam
24
VIC
Tap doan Vingroup-CTCP
25
VRE
CTCP Vincom Retail
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật